Diaconie

Wat is diaconie?
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan. Daarmee volgt de kerk het voorbeeld van Jezus, die zei dat ‘Hij gekomen was om te dienen’, om diaken te zijn. Zijn boodschap had de uitwerking dat er steeds meer mensen door geraakt werden: mensen die anderen, de meest kwetsbaren, wilden dienen, door te helpen en voor hen op te komen.

Hoe werkt de diaconie?
Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen nog altijd mensen die aan de rand van onze samenleving een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen, onder het motto: 'helpen waar geen (andere) helper meer is'. Door giften en collectes kan de diaconie hen die hulp nodig hebben, ondersteunen. Naast leden uit onze eigen gemeente, ondersteunt de diaconie ook projecten in binnen- en buitenland, zoals noodlijdende kerken, vervolgde christenen, en bij rampen.

Diaconaat in Nijkerk
Binnen de burgerlijke gemeente van Nijkerk is de diaconie vertegenwoordigd in het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB), waarin zij met andere diaconieën uit Nijkerk de krachten bundelt om als kerken te dienen en een bijdrage te leveren aan het welzijn van alle mensen die in de gemeente Nijkerk wonen.

Voor praktische hulp binnen Nijkerk zijn we aangesloten bij Hulp in Praktijk (HipHelpt) Nijkerk. Voor hulpvragen kunt u terecht op deze site. De website biedt ook de mogelijkheid om u als hulpbieder aan te melden.

Giften
U kunt giften doen aan de diaconie door een bedrag over te maken op bankrekening NL43 RABO 0377 8041 93 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Nijkerk. U kunt daarbij aangeven of uw gift aan een specifiek doel besteed moet worden.
Het is ook mogelijk om een gift te doen aan de diaconie in de vorm van een legaat of erfstelling. U kunt altijd bij de diaconie terecht met vragen hierover, of om van gedachten te wisselen.

Contact
Neem contact op met de diaconie via diaconie@cgk-nijkerk.nl.

 

 

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world